Ban Giám Hiệu trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

HIỆU TRƯỞNG: Thầy giáo PHAN TÁ TỨ

Ngày sinh: 01/01/1962

Trình độ chuyên môn – nghiệp vụ:

Giáo viên THPT, Toán học

Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị

P.HIỆU TRƯỞNG: Thầy giáo TRẦN ĐÌNH KHOA

Ngày sinh : 15/04/1963

Trình độ chuyên môn – nghiệp vụ:

Giáo viên THPT, hóa học

Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị

P.HIỆU TRƯỞNG: Thầy giáo ĐẶNG VĂN HỒNG


Ngày sinh: 17/03/1959

Trình độ chuyên môn – nghiệp vụ:

Giáo viên THPT, toán học

Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *