Cơ Cấu Tổ Chức

Danh sách tổ chuyên môn: Tổ Văn Phòng

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN TỔ VĂN PHÒNG STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú 1 Lê Ngọc Hiệp GV Thiết

Danh sách tổ chuyên môn: Tổ TD-QP

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN TỔ TD-QP STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú 1 Đỗ Từ Quân Giáo viên TD-QP

Danh sách tổ chuyên môn: Tổ Tin trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN TỔ TIN STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú 1 Huỳnh Xuân Thịnh TTCM Tin 2

Danh sách tổ chuyên môn: Tổ Ngoại ngữ trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN TỔ NGOẠI NGỮ STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú 1 Lê Văn Tượng Giáo viên

Danh sách tổ chuyên môn: Tổ Địa Lý trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN TỔ ĐỊA LÝ STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú 1 Lê Thị Liên 1 Giáo

Danh sách tổ chuyên môn: Tổ Sử – Công Dân trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN TỔ SỬ-CÔNG DÂN STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú 1 Trương Như Hà Bí thư

Danh sách tổ chuyên môn: Tổ Văn trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN TỔ NGỮ VĂN STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú 1 Phan Chín TTCM Ngữ Văn

Danh sách tổ chuyên môn: Tổ Sinh trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN TỔ SINH HỌC STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú 1 Nguyễn Thị Hà 1 Giáo

Danh sách tổ chuyên môn: Tổ Hóa trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN TỔ HÓA STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú 1 Nguyễn  Thị Kim Uyên 1 Giáo

Danh sách tổ chuyên môn: Tổ vật lý trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN TỔ VẬT LÝ STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú 1 Phan Xảo TTCM Vật lý