Danh sách tổ chuyên môn: Tổ Sinh trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN
TỔ SINH HỌC
STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú
1 Nguyễn Thị 1
Giáo viên
Sinh học
2 Phan Xuân TTCM Sinh học
3 Đỗ Thị Hoàng Sa 1 Giáo viên Sinh học
4 Doãn Thị Phương Trang 1 Giáo viên Sinh học
5 Nguyễn Tấn Thu Giáo viên Sinh học

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *