Danh sách tổ chuyên môn: Tổ Tin trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN
TỔ TIN
STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú
1 Huỳnh Xuân Thịnh TTCM Tin
2 Trần Tân Chinh Giáo viên Tin
3 Nguyễn Đình Tám Giáo viên Tin
4 Lê Hữu Đức Giáo viên Tin
5 Nguyễn Văn Thinh Giáo viên Tin

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *