công trình ở quảng nam

Ưu tiên nhiều công trình bức thiết, trọng điểm tại Quảng Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng cho rằng, với đặc thù Đại Lộc có 9 xã đồng bằng, 9 xã miền núi, hạ