đại học của các em quảng nam

Luyện vẽ, nuôi ước mơ đại học của các em Quảng Nam

Đối với việc luyện thi những môn khác, giáo viên có thể sửa bài, hướng dẫn chung cho cả lớp. Riêng với môn vẽ, thầy