danh sách Công Đoàn trường huỳnh ngọc huệ

Danh sách Công Đoàn của trường Huỳnh Ngọc Huệ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1 Trần Xuân Quang Chủ tịch CĐ 2 Nguyễn Đức Mân P.Chủ tịch CĐ 3 Nguyễn Được Thành viên