danh sách Đảng viên trường thpt huỳnh ngọc huệ

Danh sách Đảng viên trường Huỳnh Ngọc Huệ

STT Họ và tên Chức vụ 1  Phan Tá Tứ Bí thư 2  Đặng Văn Hồng Phó BT 3  Trần Đình Khoa Đảng viên 4