trường thpt huỳnh ngọc huệ

Danh sách tổ chuyên môn: Tổ Văn trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN TỔ NGỮ VĂN STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú 1 Phan Chín TTCM Ngữ Văn

Danh sách tổ chuyên môn: Tổ Sinh trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN TỔ SINH HỌC STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú 1 Nguyễn Thị Hà 1 Giáo

Danh sách tổ chuyên môn: Tổ Hóa trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN TỔ HÓA STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú 1 Nguyễn  Thị Kim Uyên 1 Giáo

Danh sách tổ chuyên môn: Tổ vật lý trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN TỔ VẬT LÝ STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú 1 Phan Xảo TTCM Vật lý

Danh sách tổ chuyên môn: Tổ toán trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN TỔ TOÁN STT Họ và tên Nữ Chức vụ Môn dạy Ghi chú 1 Trần Xuân Quang Giáo viên Toán

Danh sách Hội Khuyến Học trường Nguyễn Ngọc Huệ

            DANH SÁCH HỘI KHUYẾN HỌC STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 1 Đoàn Công Hòa Chủ tịch

Danh sách dự kiến BCH Nhiệm kỳ 2014 – 2017 của trường Huỳnh Ngọc Huệ

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ, NHIỆM KỲ 2014 – 2015 S T T Họ và tên Năm sinh Dân

Danh sách Công Đoàn của trường Huỳnh Ngọc Huệ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1 Trần Xuân Quang Chủ tịch CĐ 2 Nguyễn Đức Mân P.Chủ tịch CĐ 3 Nguyễn Được Thành viên

Danh sách Đảng viên trường Huỳnh Ngọc Huệ

STT Họ và tên Chức vụ 1  Phan Tá Tứ Bí thư 2  Đặng Văn Hồng Phó BT 3  Trần Đình Khoa Đảng viên 4

Ban Giám Hiệu trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

HIỆU TRƯỞNG: Thầy giáo PHAN TÁ TỨ Ngày sinh: 01/01/1962 Trình độ chuyên môn – nghiệp vụ: Giáo viên THPT, Toán học Trình độ chính